Klachten

Het beklagrecht voorzien door de Basiswet van 12 januari 2005 treedt in werking in 2020. De gedetineerde persoon zal een formele klacht kunnen indienen tegen de beslissingen die de gevangenisdirectie t.a.v. hem genomen heeft.

Hiertoe zullen Klachtencommissies opgericht worden in de schoot van de Commissies van toezicht alsook een Beroepscommissie bij de CTRG.

Dien een klacht in bij de:


Vanaf 1 april 2020 zal de gedetineerde persoon een klacht kunnen indienen tegen elke beslissing die door of namens de gevangenisdirecteur ten aanzien van hem genomen werd. Ook het verzuim of de weigering een beslissing te nemen, kan het voorwerp van een klacht uitmaken.

De klacht wordt gericht aan de Klachtencommissie van de CvT bij de betrokken gevangenis.

Volgende beslissingen (of weigeringen daartoe) zouden, bijvoorbeeld, onderwerp van klacht kunnen uitmaken:

  • de beslissing om een brief aan een gedetineerde niet te bezorgen;
  • de beslissing tot weigering van het (ongestoord) bezoek van een vriend van de gedetineerde;
  • de beslissing waarbij de gedetineerde het telefonisch contact met een familielid geweigerd wordt;
  • het nalaten van de directeur te antwoorden op het verzoek van de gedetineerde om op zijn cel een boek te mogen schrijven;
  • de beslissing tot fouillering op het lichaam van een gedetineerde;
  • de beslissing waarbij de gedetineerde een tuchtsanctie wordt opgelegd;
  • ...

Beroep tegen een beslissing van de Klachtencommissie

Vanaf 1 april 2020, zullen de gedetineerde persoon (klager) of de gevangenisdirecteur bij de Beroepscommissie van de Centrale Raad beroep kunnen aantekenen tegen de beslissingen genomen door de Klachtencommissie.

Beroep tegen de beslissing genomen door de directeur-generaal van de penitentiaire administratie aangaande bezwaar tegen de plaatsing of overplaatsing

Een gedetineerde persoon kan bezwaar aantekenen tegen een beslissing tot plaatsing of overplaatsing bij de directeur-generaal van de penitentiaire administratie.

Vanaf 1 april 2020 kan de gedetineerde persoon beroep instellen bij de Beroepscommissie van de CTRG tegen voormelde beslissing van de directeur-generaal m.b.t. het bezwaar.

Beroep tegen de beslissing van de directeur-generaal tot plaatsing, tot hernieuwing of tot behoud van een individueel bijzonder veiligheidsregime

Vanaf 1 april 2020 kan een gedetineerde persoon bij de Beroepscommissie van de CTRG beroep aantekenen tegen de beslissingen van de directeur-generaal met betrekking tot de plaatsing in een individueel bijzonder veiligheidsregime.