Centrale Raad

De Basiswet van 12 januari 2005 richt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) op als een onafhankelijke instelling die werkt op basis van een jaarlijkse dotatie van het Federaal Parlement.

De CTRG is niet langer onder de voogdij van de Minister van Justitie geplaatst maar functioneert voortaan volledig autonoom en onpartijdig.

Opdrachten

De CTRG is een onafhankelijk en onpartijdig toezichtsorgaan met als opdracht:

 1. onafhankelijk toezicht houden op alle Belgische gevangenissen, op de manier waarop gedetineerden bejegend worden en op de naleving van de hen betreffende voorschriften;
 2. advies verlenen over het gevangeniswezen en de uitvoering van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, de minister van Justitie en de minister bevoegd voor penitentiaire gezondheidszorg;
 3. Commissies van toezicht oprichten en de werking ervan ondersteunen, coördineren en controleren;
 4. een jaarlijks werkingsverslag opstellen voor het Parlement, de minister van Justitie en de minister bevoegd voor penitentiaire gezondheidszorg.

Bij de uitoefening van hun opdrachten zullen de leden van de Raad en van de Commissies van Toezicht zich houden aan de bepalingen van de Deontologische Code die de Raad op 23 augustus 2019 goedkeurde.
Klik hier voor de Deontologische Code.

Samenstelling

De CTRG bestaat uit 12 effectieve leden waarvan 4 leden een voltijds mandaat bekleden en samen het Bureau van de Raad uitmaken. Er zijn verder ook nog 12 plaatsvervangende leden voorzien voor de CTRG. Er is taalpariteit binnen de CTRG. De leden zijn benoemd voor een termijn van 5 jaar, die tweemaal hernieuwd kan worden.

Het Bureau bestaat uit:

 • Marc Nève, voorzitter (F)
 • Valérie Arickx, ondervoorzitter (N)
 • Ralf Bas (N)
 • Sarah Grandfils (F)

De overige effectieve leden van de CTRG zijn:

 • David Baele (N)
 • Jean-Louis Evrard (F)
 • Ludivine Kerzmann (F)
 • Martine Michel (F)
 • Walter Thiery (N)
 • Tony Van Parys (N)
 • Mark Vanderveken (F)
 • Tony Vermeulen (N)